на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип    

 

 

           З А    П А Т Р О Н О Т 

В А Н Ч О    П Р К Е

Ванчо Пркев, роден1921 година во с. Серменин,Гевгелија.


Ванчо Пркев Сермен(1921-1943), учесник во народноослободителната борба и народен херој. Во 1939 се запишува на Техничкиот факултет во Белград. Тамо 1940 година постанува член на комунистичката партија на Југославија. Активно учествова во демонстрациите, поради то бил во конфликт са режимот.

На деветнаести мај 1943 тргнува со група партизани на Плачковица. Во подножјето на планината групата застана да се одмори во е

дна колиба.Тука ги стигнува потерата на бугарската полиција и ја опколува колибата. Во групата само тој имаше пушка, додека другите биле невооружени. Им наредува на останатите да се пробијат до планината, додека го заштитува нивното повлекување.Пукаше во бугарските фашисти додека има муниција, а потоа со после

дниот куршум во пушката тргнува на непријателот и во тој момент паднува погоден од митролескиот рафал. Загинал на 21.05.1943 год.Со указ на Президиумот на Народното собрание на Сојузна Република Југославија, на 2 август 1949 година е прогласен за народен херој.