на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип    

 

 

Родителските средби се одржуваат:

  1. непосредно по Одделенските совети  на крајот на секое тромесечие
    во учебната година
    (најскорите во јуни / 2016 ),
  2. по иницијатива на родителите, оделенскиот раководител или раководството на училиштето.