на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип    

 

 

 

Наставен, раководен и друг стручен кадар

Во училиштето се вработени: директор, заманик директор, педагог, психолог, библиотекари,  предметни наставници,  одделенски наставник и администартивно-технички и помошен персонал. Според степенот на образование сите наставници ги задоволуваат законските одредби за изведување на настава.

 

 
 
 
 
 
 

Директор:

Весна Ничева

 
 

Помошник-директор:

 Љубинка Ѓурова

 
 
 
 
 
Стручна служба:
 
1. педагог- Олгица Милева
2. психолог - Вилма Ничева
3. дефектолог - Петар Рамбабов
 

 

Предметни наставници во редовните паралелки

 
 
 
Библиотекари:  
 
Ана Везенкова
 
 
Методи Папаров / Славе Илиев
 
Ана Димитриевски
 
 
 
 
 
Ана Кошевалиска
 
 

 

Одделенски наставници

 

 
Ана Стоилова-Ал Шбул
 
 
Александар Стојановски
 
Ангелчо Рунчев
 
 
Бранко Митев
 
Анета Ангеловска
 
 
Валентина Димитриева
 
Блага Димовска
 
 
Васа Зајкова
 
Валентина Стоилкова
 
 
Василка Велевска
 
Верица Јосимовска
 
 
Васка Дербова
 
Верица Митева
 
 
Галаба Параспуровска
 
Влатко Конев
 
 
Горица Бораниска
 
Грозданка Јорданова
 
 
Грозданка Постолова
 
Дејан Павлов
 
 
Даниела Ѓошева
 
Дејан Панев
 
 

Дивна Малинова Трбојевиќ

 
Десанка Здравева
 
 
Димче Клетнички
 
Евдокија Коцева
 
 
Загорка Миташева
 
Еленора Стојчевска
 
 
Јованка Кокошкарова
 
Ели Трајчева
 
 
Катерина Димчева
 
Елизабета Огнанова
 
 

Кнегиња Коцева-Стаменовска

 
Емица Витанова
 
 
Ленче Ристова
 
Жаклина Ѓоргиева
 
 
Лидија Митева
 
Загорка Донска
 
 
Љиљана Стојанова
 
Звонко Рунчев
 
 
Миле Алексовски
 
Зоран Адамчевски
 
 
Наталија Донева
 
Наташа Арсова
 
 
Наталија Михајлова
 
Јасминка Дурдубакова
 
 
Розита Димова
 
Татјана Петковска
 
 
Светлана Николова
 
Калопе Тодоровска
 
 
Сергеј Шпигов
 
Кокан Радев
 
 
Силвија Мургоска Манев
 
Куртиш Јашарев
 
 
Славица Бојаџиева
 
Лазо Китанов
 
 
Слободан Николиќ
 
Љубинка Ѓурова
 
 
Снежанка Илиева
 
Маја Крстевска
 
 
Софка Ничева
 
Мариана Прилепчанска
 
 
Сузанка Славкова
 
Марица Рунтева
 
 
Татјана Лазарова
 
Марјан Манев
 
 
Убавка Спасова
 
Марјан Трајковиќ
 
 
Фросина Камчева
 
Марјанчо Костадиновски
 
 
Роза Манева
 
Мијалче Чачаров
 
 
 
 
Милан Панајотов
 
 

 Наставници во посебните паралелки

 
Панче Ристов
 
 
Маре Симоновска
 
Петре Стојанов
 
 
Миливој Митевски
 

Сања Мирославева

 
Филимена Гулиќ
 

Силвана Андонова-Иванова

 
 
Светлана Трнинкова
 
Славица Златкова
 
 
Маја Арсова
 
 
 
 
Сузана Маркова