на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип    

 

 

 

РАСПОРЕД ЗА ПОЧЕТОК И ЗАВРШЕТОК НА ЧАСОВИТЕ

 

ПРЕТПЛАДНЕ

ПОПЛАДНЕ

1.        

7.30 – 8.10

1.        

13.30 – 14.10

2.        

8.15 – 8.55

2.        

14.15 – 14.55

3.        

9.15 – 9.55

3.        

15.15 – 15.55

4.        

10.00 – 10.40

4.        

16.00 – 16.40

5.        

10.45 – 11.25

5.        

16.45 – 17.25

6.        

11.30 – 12.10

6.        

17.30 – 18.10

7.        

12.15 – 12.55

7.        

18.15 – 18.55

 

 

 

 

 

                               Куќен ред на училиштето


 

1.           

Нашето училиште е отворено во 7.00 часот

2.           

Дежурните наставници се наоѓаат во холот веќе во 7.00 часот.

3.           

Учениците се постројуваат во холот или дворот (зависно од временските услови)  и влегуваат во училниците во 7.15 / 13.15 часот.

4.           

Првоодделенците можат веднаш по доаѓањето да се сместат во своите училници.

5.           

Од 7.25 / 13.25 секој ученик е на своето работно место.

6.           

Доколку секој наставник не се појави во рок од 5 минути по почетокот од настаниот час, претседателот на одделенската заедница треба да го извести училишното раководство.

7.           

Училишната зграда се затвора во 7.30 / 13.30 часот и е отворена само за време на големиот одмор (во траење од 20 мин. и започнува во 8.55 / 14.55 ч.)

8.           

За време на наставата ученикот може да ја напушти училишната зграда само со дозвола на наставник.

9.               9.

За време на слободни часови, учениците не смеат да ја напуштат училишната зграда, а се задржуваат во училницата без да го нарушуваат редот.

10.        

Посетата од родители се врши со претходно најавување и е дозволена само за време на одморите со повикување од одделенскиот раководител во холот, а доколку родителот сака да разговара со други предметни наставници - тоа го прави во просторијата што се наоѓа пред педагошко-психолошката служба.

11.        

Наставниците како и учениците се обврзани редовно да ги носат своите работни облеки (униформи).

12.        

Носење и употреба на мобилни телефони во училиштето и за време на наставата е строго забрането.